Menu
×


Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu “Araç Kira Sözleşmesi” (Kısaca “Sözleşme”) taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU’nun (Kısaca “Form”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile AKBİR TEKSTİL TURİZM İNŞAAT OTOMATİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (Kısaca “Kiraya Veren”) maliki ya da işletme sahibi bulunduğu Form ‘da belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form ‘da adı ve adresi bulunan Kiracı’ya kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.), kira ücretini tam ve zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı, gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Araç Teslim Formlarını imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde formda yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder

1) Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Verene yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

2)Kiralayan, mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartı ile Kiracıya önceden saptanan süre için kiraya vermiştir. Kiracının işbu sözleşmeyi imzalaması ile, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda, teslim aldığını, aracın Form ’da belirtildiği gibi teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın Form ’da belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Verene iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıba Kiracı’nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, aracın teslimi sırasında Form ’da tanımlanalar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.

3) Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları(motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi,trafik sigorta poliçesi v.b.), yedek lastiği ile birlikte beş lastiği mükemmel teslim aldığı gibi araç kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.

4) Kiracının sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni ile oluşan, trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilemeyen gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran Kiracı sorumludur.

5) Kiracının Ekonomi grup araçlarda en az 23 yaşında ve 2 yıllık ehliyet, orta  grup araçlarda 25 yaş ve 3 yıllık ehliyet,üst ve lüks grup araçlarda 27 yaş 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Kiralayanın onayı olmaksızın, kiracı aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiralayan aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalattırır. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.

6) Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) gün olarak hesaplanacaktır. Haftalık veya Aylık kira süreleri 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;

 • a) 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3’ü 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini
 • b) Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini
 • c) Kiralama başlangıcında araçtaki yakıt miktarından daha az yakıtla iade edildiği taktirde yakıt doldurma ücretine ek olarak 20,00 TL + KDV servis bedeli farkı ödenir.
 • d) Paralı otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS servisi için kullanım ücreti ve ilaveten 10 TL + KDV kiralama servis bedeli kiralama ücretinden ayrı olarak tahsil edilir.
 • e) Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir.

7) Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı veya nakit olarak yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

8)Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında, Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmekle birlikte,ekonomik grup araçlar için en az 650 TL, orta grup araçlar için 750 TL,  üst grup araçlar için 1.000 TL ve lüks grup araçlar için 1.500 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilir. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Kiracı ön provizyon ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik ve kaçak geçiş vs ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

9) Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren’ in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren’ in onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça kiralanan hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Verene iade edilecektir.

10) Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur. Kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Verene Kiracı ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için 20 (yirmi) TL + KDV hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli ve hizmet bedeli, cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

11) Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup, aracın ayrıca;

 • a) Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
 • b) Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,
 • c) Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında,
 • d) Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
 • e) Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerin uygun olmayan arazi koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
 • f) Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde.
 • g) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmyen bir sürücü tfndan.
 • h) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,
 • ı) Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren’ in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren’in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

12) Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder:

 • a) Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,
 • b) Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı’nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)
 • c) Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında,
 • d) Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,
 • e) Yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,
 • f) Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,
 • g) Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,
 • h) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
 • ı) Kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.
 • i) İşbu sözleşmenin akdinden sonra Kiracı herhangi bir edenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyete el koyulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) derhal Kiraya Veren’e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir. Yetkisi bulunmamasına rağmen Kiracının aracı iade etmemesi halinde,
 • j) Aracı Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve /veya kazalarda,
 • k) Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye sigorta ve Reasürans şirketleri birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda.
 • l) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
 • m) Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir.

13) Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir:

 • a) Kendisi, araç ve üçüncü kişiler ile ilgili kendisinden beklenebilecek azami güvenlik önlemlerini almak,
 • b) Tutanak polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve belgelerin temin edilerek Kiraya Verene iletilmesi
 • c) Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin mümkünse fotokopisi alınmalı, alınmaması durumunda evrakların eksiksiz doldurulması,
 • d) Olay yerinin fotoğrafının çekilmesi,
 • e) Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi,
 • f) Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde Kiraya Verene ulaştırmak.

14) Kiralayan, kiracıya Muafiyetli Motorlu Kara Taşıtları Birleşik Kasko Sigortası sağlamaktadır. Kiracı kapsam dışındaki hasarlar için bağışıklılık sağlamak istediği taktirde, bedelini ödemek kaydı ile sözleşmede yazılı olan CDW (Hasar Sorumluluk Güvencesi), hanesini imzalayarak kabul ettiğini belirtmektedir. Bu bağışıklılıktan yararlanmak istemeyen kiracı, teminat dışında kalan ve araçların türüne göre 8.Maddede belirtilen muafiyet miktarlarını sözleşme başlangıcında teminat olarak kiracıya öder ve kaza yaparsa CDW’yi kabul etmediği taktirde sorumlu olduğu miktarı ödemekle yükümlüdür.

15) Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı aracın çalınması halinde 45 günlük süre içinde araç bulunduğu taktirde kiralayan, aracın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini, araç 45 gün içinde bulunmadığı taktirde rayiç bedelini kiracıdan talep eder.

16) Araç çalınlarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumarda, Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

17) 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zarar tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya ait olup Malik/işleten sıfatı nedeniyle Kiraya Verene rücu edilebilecek tüm hasar ve zararlar, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır.

18) Kiraya Veren hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı Kiraya Vereni bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava suçlama şikâyet ve zarardan ibra ve bu haklarından feragat eder.

19) Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, kiraya Verenin sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.

20) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Verenin bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihbar ve ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı aracın Kiraya Veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan her türlü nesne veya maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.

21) Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi ve/veya sözleşmede tanımlanmış kullanıcılar dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta, teminattan ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

22) Kiraya Veren’ in, kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte etmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve işbu Sözleşme’de belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği taktirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken Kiraya Veren tarafından gerekli görülen hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edilebileceğini ve aracın durdurulabileceğini bildiğini ve bu hususa muvafakat ettiğini, aracın durdurulması nedeniyle Kiraya Veren’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve/ veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiraya Veren, aracı takip etme ve durdurma yetkisini kötüye kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Araç Takip Sisteminin Kiracıdan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde sisteme müdahale edilmesi halinde Kiraya Verenin uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz ücreti de dahil tüm zararları Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı Araç Takip Sistemine yapılan tüm müdahalelerin işbu Sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.

23) Kiracı, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine süresiz şimdiden muvafakat ettiğini kabul taahhüt eder.

24) İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir.

25) Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta tarafların defter, belge, beyan ve telefon, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü kayıtlarının HMK m. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Buna paralel olarak Kiracı ayrıca yukarıda zikredilenlere karşı her türlü defi, itiraz ve “Kiralayanın kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin” teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

Copyright @2016 Bonorentacar. Tüm Hakları Saklıdır. Bono Rent A Car – Araba Kiralama – Filo Kiralama. Bono Rent a Car bir Akbir Filo Markasıdır.

Martin Hanzal Authentic Jersey